Privacy Policy

Definicje

Klient: każda profesjonalna lub fizyczna osoba dysponująca zdolnością w rozumieniu art. 1123 i nast. Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza witrynę internetową, podlegając temu regulaminowi.

Korzyści i Usługi: https://www.softtrader.eu - Softtrader oferuje klientom:

Treść: Wszystkie integralne elementy informacji opublikowane na witrynie internetowej, włącznie z tekstem, obrazami i materiałami wideo.

Informacje dla klientów: Poniżej określane jako „Informacje”, odnoszą się do wszystkich danych osobowych, które Softtrader może przechowywać w celu zarządzania Twoim kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz do celów analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: Użytkownik Internetu, logujący się na witrynie wskazanej powyżej.

Dane osobowe: „Informacje, które umożliwiają, w dowolnej formie, bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osoby, których dotyczą” (art. 4 ustawy 78-17 z 6 stycznia 1978 r.). Pojęcia „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „podwykonawca” oraz „dane wrażliwe” mają znaczenie określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679)Artykuł 1. Przedstawiamy witrynę internetową

Zgodnie z art. 6 ustawy 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy witryny internetowej są informowani przez Softtrader o tożsamości różnych interesariuszy, w trakcie działań początkowych i następczych:

Właściciel: Prywatna spółka Softtrader International – van Welderenstraat 6511 MV Nijmegen

Kierownik ds. publikacji: Antio Scholten – info@softtrader.eu kierownik ds. publikacji jest osobą fizyczną albo prawną.

Webmaster: Antio Scholten – info@softtrader.eu

Hosting: Antagonist – 27B, Neptunusstraat 7521 WC Enschede – 31242022103

Delegat: Antio Scholten – info@softtrader.frArtykuł 2 Warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług

Witryna jest dziełem intelektualnym chronionym przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz obowiązującymi Przepisami Międzynarodowymi. Klientowi nie wolno ponownie wykorzystywać, przenosić ani eksploatować całości lub części elementów tej witryny lub zawartych na niej utworów na własnej witrynie.

Korzystanie z witryny Softtrader oznacza pełną akceptację poniższych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy użytkowników witryny Softtrader do ich regularnego sprawdzania.

Niniejsza witryna internetowa jest zwykle dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednak o firma Softtrader może zadecydować o przerwie na potrzeby konserwacji technicznej, firma będzie starać się powiadomić użytkowników z wyprzedzeniem o dacie i godzinie takiej interwencji. Witryna Softtrader jest regularnie aktualizowana przez odpowiedzialny personel Softtrader. W związku z powyższym uwagi prawne mogą zostać zmienione w dowolnym czasie: niemniej jednak są one niezbędne dla użytkowników i prosi się ich o możliwie częste powracanie do powyższych uwag prawnych.Artykuł 3 Opis świadczonych usług

Witryna internetowa Softtrader
Celem witryny internetowej Softtrader jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy. Softtrader dokłada wszelkich starań, aby informacje na witrynie internetowej Softtrader były jak najdokładniejsze. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, spowodowane przez nią samą lub przez osoby trzecie, które dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje na witrynie internetowej Softtrader mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na witrynie internetowej Softtrader nie są wyczerpujące. Są one podane z zastrzeżeniem zmian, wprowadzonych od czasu ich publikacji w Internecie.Artykuł 4 Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Witryna wykorzystuje technologię javascript. Witryna internetowa nie może być podstawą do odpowiedzialności za szkody majątkowe wynikłe z korzystania z witryny. Ponadto użytkownik witryny internetowej godzi się korzystać z niej przy użyciu aktualnych i wolnych od wirusów urządzeń i przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji. Witryna Softtrader jest prowadzona przez dostawcę z Unii Europejskiej w sposób zgodny z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO: 2016-679)

Celem jest zapewnienie usługi oferującej najlepszy wskaźnik dostępności. Firma hostingowa zapewnia dostępność swoich usług przez całą dobę i codziennie. Niemniej jednak zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi hostingowej na możliwie najkrótszy czas, m.in. w celu konserwacji, modernizacji infrastruktury, usunięcia awarii lub w przypadku odnotowania ruchu którego charakterystyka sugeruje iż nie jest on normalny.

Softtrader i firma hostingowa nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w tym za przeciążenie sieci uniemożliwiające dostęp do serwera.Artykuł 5 Własność intelektualna i podróbki

Firma Softtrader jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na witrynie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny internetowej, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że firma Softtrader zgodzi się na takie działania na piśmie.

Jakiekolwiek nieupoważnione wykorzystanie witryny internetowej lub zawartych na niej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami art. L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.Artykuł 6 Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Softtrader jest wydawcą tej witryny. Firma Softtrader odpowiada za jakość i prawdziwość publikowanych przez siebie treści.

Firma Softtrader nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody jakie dotkną urządzeń użytkownika podczas dostępu do witryny internetowej Softtrader, wynikające z użytkowania urządzeń, który nie spełniają wymagań wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodność.

Firma Softtrader nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata okazji) w wyniku korzystania z witryny internetowej Softtrader. Dla użytkowników dostępne są miejsca interakcji (umożliwiające zadawanie pytań w obszarze kontaktu). Firma Softtrader zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści umieszczonych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym w Holandii, w szczególności z przepisami o ochronie danych. W takim przypadku firma Softtrader zastrzega sobie również możliwość podniesienia odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, zwłaszcza w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego środka przekazu (tekst, fotografia…).Artykuł 7 Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest poinformowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, informatyce i wolności z dnia 06 sierpnia 2004 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: 2016-679).

7.1 Gromadzenie danych osobowych

W przypadku danych osobowych zbieranych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika oraz jego nawigacji po witrynie, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: Softtrader International.

Firmę Softtrader reprezentuje Antio Scholten, jej przedstawiciel prawny.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zbieranych przez Softtrader, Softtrader zobowiązuje się do przestrzegania ram obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności Klient jest odpowiedzialny za ustalenie celów przetwarzania jego danych, w celu udzielenia potencjalnym i faktycznym klientom, na podstawie zbierania ich zgód, pełnych informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania, który będzie zgodny z rzeczywistością. Ilekroć firma Softtrader ma do czynienia z Danymi Osobowymi, Softtrader podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności i przydatności Danych Osobowych do celów, w których Softtrader je przetwarza.

7.2 Ostateczność zebranych danych

Softtrader prawdopodobnie będzie przetwarzać całość lub część danych:

1. Aby umożliwić nawigację po witrynie oraz zarządzanie i identyfikowalność usług kontrolowanych przez użytkownika: dane dotyczące logowania i korzystania z witryny, opłat pobieranych poprzez witrynę, historię zamówień itp.

2. Aby zapobiegać oszustwom komputerowym i je zwalczać (spamowanie, hakowanie…): sprzęt komputerowy używany do nawigacji, adres IP, hasło (hash)

3. Aby usprawnić przeglądanie witryny internetowej: dane dotyczące logowania i użytkowania

4. Aby przeprowadzić opcjonalne ankiety satysfakcji z usług Softtrader: adres e-mail

5. W celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

Softtrader nie sprzedaje danych osobowych klientów, dlatego są one wykorzystywane wyłącznie z konieczności lub do celów statystycznych i analitycznych. Hostem witryny Softtrader jest firma Phoenixsite. Platforma ta gromadzi dane osobowe, które w żaden sposób nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Jedynym celem tego gromadzenia danych jest zapewnienie użytkownika optymalnego doświadczenia.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE, użytkownikom Softtrader przysługują następujące prawa:

- Prawo dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, uzupełnienia danych Użytkownika, prawo do zablokowania lub usunięcia danych danego użytkownika (art. 17 RODO), jeżeli są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione

- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RODO)

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkownika (art. 18 RODO)

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika (art. 21 RODO)

- Prawo do przenoszenia danych przekazanych przez Użytkowników, gdy dane te są przetwarzane automatycznie na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)

- Prawo do określenia losu danych Użytkownika po jego śmierci oraz do wyboru, komu firma Softtrader będzie musiała udostępnić (lub nie) dane wskazanej wcześniej stronie trzeciej

Zaraz gdy firma Softtrader dowie się o śmierci Użytkownika i nie otrzyma od niego dyspozycji, Softtrader zobowiązuje się do zniszczenia tych danych, chyba że ich zachowanie jest niezbędne do celów powierniczych lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce wiedzieć, w jaki sposób firma Softtrader wykorzystuje jego Dane Osobowe, poprosić o ich poprawienie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, Użytkownik może skontaktować się z Softtrader pisemnie pod adresem:

Softtrader International – CEO, Antio Scholten, van Welderenstraat 6511 MV Nijmegen.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które Softtrader ma poprawić, zaktualizować lub usunąć, potwierdzając swoją tosamość poprzez okazanie kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Żądania usunięcia Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na Softtrader przez prawo, w tym przechowywaniu lub archiwizowaniu dokumentów. Wreszcie firma Softtrader może złożyć skargę do organów nadzorczych, w tym do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

Firma Softtrader powstrzymuje się od przetwarzania, hostowania lub przekazywania danych klientów do krajów spoza Unii Europejskiej lub uznanych przez Komisję Europejską za „nieodpowiednie” bez wcześniejszego poinformowania o tym klienta. Softtrader zachowuje jednak swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych pod warunkiem zapewnienia wystarczających zabezpieczeń zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: 2016-679).

Firma Softtrader zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych, a w szczególności, aby nie były one udostępniane osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak firma Softtrader poweźmie wiedzę o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność danych klienta, musi niezwłocznie powiadomić Klienta o tym, a także o podjętych środkach naprawczych. Ponadto Softtrader nie gromadzi żadnych „danych wrażliwych”.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne Softtrader i podwykonawców (dostawców usług), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W ramach swoich obowiązków i dla celów, o których mowa powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkownika firmy Softtrader, są przede wszystkim przedstawiciele naszej obsługi klienta.

7.5 Rodzaje gromadzonych danych

W przypadku użytkowników witryny firmy Softtrader zbieramy następujące dane, które są niezbędne do oferowania usługi i które będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego: Nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania.

Firma Softtrader zbiera również informacje, które poprawiają wrażenia użytkownika i oferuje porady dostosowane do sytuacji: pliki cookie z usługi Google Analytics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dane te są przechowywane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia stosunku umownego.Artykuł 8 Powiadomienie o incydentach

Żadna metoda transmisji przez Internet ani elektroniczna metoda przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Gdybyśmy dowiedzieli się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomilibyśmy użytkowników, których ono dotyczy, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o takich incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni informować naszych klientów o wszystkich problemach z bezpieczeństwem konta i dostarczać im wszystkich informacji, których potrzebują, aby pomóc im w wywiązaniu się z ich własnych obowiązków wobec organów regulacyjnych.

Żadne dane osobowe użytkownika witryny internetowej firmy Softtrader nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane ani sprzedawane stronom trzecim, na jakimkolwiek nośniku. Tylko w przypadku zakupu firmy Softtrader i jej praw, dane mogłyby zostać przekazane potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikowania danych w stosunku do użytkownika witryny internetowej Softtrader.

8.1 Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i osobistych danych dotyczących zdrowia, firma Softtrader korzysta z sieci chronionych przy użyciu standardowych rozwiązań, takich jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych firma Softtrader podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, manipulacją lub zniszczeniem tych danych.Artykuł 9 Hiperłącza, „ciasteczka”, „tagi” internetowe i oprogramowanie Leadinfo

Witryna Softtrader zawiera szereg hiperłączy do innych witryn, utworzonych za zgodą firmy Softtrader. Softtrader nie ma jednak możliwości weryfikacji treści owych witryn internetowych, w związku z czym nie przyjmuje odpowiedzialności z tego tytułu.

O ile użytkownik nie zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, zgadza się, aby witryna mogła z nich korzystać. Użytkownik może bezpłatnie wyłączyć pliki cookie w dowolnym momencie w dostępnych dlań opcjach dezaktywacji i wspomnianych poniżej, wiedząc, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części usług oferowanych poprzez witrynę.

9,1. Pliki cookie (ciasteczka)

Plik „cookie” to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki użytkownika i przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie) (dalej „pliki cookie”). Ten plik zawiera informacje, takie jak nazwa domeny użytkownika, dostawcę usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Pliki cookie prawdopodobnie nie uszkodzą urządzenia użytkownika.

Firma Softtrader może przetwarzać informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na witrynie internetowej, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te pozwalają firmie Softtrader poprawiać treść Witryny pod kątem potrzeb użytkownika.

Za pomocą plików cookie ułatwiających nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych poprzez witrynę, Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby mógł zdecydować, czy je zaakceptować, aby Pliki Cookies były zapisywane na urządzeniu końcowym lub przeciwnie, aby były odrzucane, bądź to w całości bądź też zależnie od nadawcy. Użytkownicy mogą również skonfigurować swoje oprogramowanie do przeglądania, aby pliki cookie były akceptowane lub odrzucane ad hoc, zanim taki plik zostanie prawdopodobnie zapisany na ich urządzeniu. Firma Softtrader informuje Użytkownika, że może to spowodować niedostępność niektórych funkcji oprogramowania do przeglądania.

Jeżeli Użytkownik odmówi zapisywania plików Cookies na jego urządzeniu lub przeglądarce lub jeśli Użytkownik usunie już zapisane pliki, Użytkownik jest informowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce w przypadku, gdy firma Softtrader lub jeden z jej dostawców nie może rozpoznać, ze względu na kompatybilność techniczną, typu przeglądarki używanej przez urządzenie końcowe, ustawień języka i wyświetlania lub kraju, z którego urządzenie wydaje się być podłączone do Internetu.

W stosownych przypadkach firma Softtrader zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszonym działaniem Witryny i usług oferowanych przez Softtrader, wynikającym (i) z odrzucenia plików cookie przez Użytkownika (ii) niemożności zapisania przez Softtrader lub sprawdzenia plików cookie niezbędnych do działania witryny, w wyniku wyboru Użytkownika. W przypadku zarządzania plikami cookie i wyborami użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które informuje, jak użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

W każdej chwili Użytkownik może zdecydować się na zmianę swoich preferencji dotyczących plików cookie. Firma Softtrader może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców, którzy pomogą jej w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając ikony sieci społecznościowych jak np. Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus na witrynie internetowej Softtrader lub w aplikacji mobilnej, jeśli Użytkownik zaakceptował zapisywanie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny internetowej lub aplikacji mobilnej Softtrader, Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również zapisywać pliki cookie na urządzeniach użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Te rodzaje plików cookie są zapisywane na urządzeniach tylko, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując przeglądanie witryny internetowej lub aplikacji mobilnej Softtrader. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę na zapisywanie przez Softtrader plików cookie tego typu.

9,2. TAGI internetowe

Softtrader może od czasu do czasu używać tagów internetowych (zwanych również „tagami” lub tagami działania, jednopikselowymi gifami, przezroczystymi gifami, niewidocznymi gifami i gifami) i wdrażać je za pośrednictwem partnera wyspecjalizowanego w zakresie analityki sieciowej, który może znaleźć się (a tym samym przechowywać zapisane informacje, w tym adres IP Użytkownika) w innym kraju.

Tagi te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do portalu, jak i na różnych stronach portalu.

Ta technologia pozwala firmie Softtrader oceniać reakcje użytkowników odwiedzających witrynę internetową i skuteczność jej działań (na przykład, ile razy strona jest otwierana i przeglądane informacje), a także korzystanie z witryny internetowej przez użytkownika.

Docelowo dostawca zewnętrzny będzie mógł zbierać informacje o osobach odwiedzających witrynę i inne witryny internetowe za pomocą tych tagów, sporządzać raporty dotyczące aktywności na witrynie dla firmy Softtrader oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu.

9,3. TAGI internetowe

W celu pomiaru wykorzystania B2B naszej witryny korzystamy z rozwiązania firmy Leadinfo z siedzibą w Capelle aan den IJssel. Ta usługa pokazuje nam nazwy i adresy firm na podstawie adresów IP osób odwiedzających naszą witrynę. Adres IP nie jest zapisywany po użyciu.


Artykuł 10 Prawo właściwe i właściwość sadów

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny internetowej firmy Softtrader podlegają prawu holenderskiemu. Poza przypadkami, w których prawo na to nie pozwala, własciwość miejscowa przysługuje wyłącznie sądom właściwym dla Arnhem.