Zasady i warunki

Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą umów zawieranych pomiędzy Sp. z o.o. Softtrader International BV, działającą pod nazwą Softtrader, a jej Drugą stroną.

Artykuł 1. Definicje i Strony

1.1 Sp. z o.o. Softtrader International BV z siedzibą w Nijmegen, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 82250758, działająca pod nazwą Softtrader.

1.2 Ogólne Warunki Handlowe: niniejszy dokument.

1.3 Dostawca: Osoba fizyczna lub prawna, wykonująca zawód lub prowadząca działalność gospodarczą, która sprzedaje Sp. z o.o. Softtrader International BV Licencję na oprogramowanie.

1.4 Klient: Osoba fizyczna lub prawna, wykonująca zawód lub prowadząca działalność gospodarczą, która nabywa Licencję na oprogramowanie od Sp. z o.o. Softtrader International BV.

1.5 Licencja na oprogramowanie: Licencja użytkownika na oprogramowanie standardowe.

1.6 W formie pisemnej: W formie zapisu na papierze, jak i cyfrowo, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność treści przekazu są wystarczająco potwierdzone.

1.7 Strona internetowa: Strona internetowa Sp. z o.o. Softtrader International BV, dostępna pod adresem www.softtrader.pl.

1.8 Druga strona: Dostawca lub Klient, który zawiera umowę ze Sp. z o.o. Softtrader International BV.


Artykuł 2. Oferty

2.1 Sp. z o.o. Softtrader International BV zastrzega sobie prawo do zmiany oferty lub wyceny umożliwiającej (ofert lub wycen umożliwiających) sprzedaż Licencji na oprogramowanie.

2.2 Osobiste oferty Sp. z o.o. Softtrader International BV są ważne przez 7 dni kalendarzowych, chyba że pisemnie ustalono inaczej. Akceptacja po upływie tego terminu prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Sp. z o.o. Softtrader International BV a Drugą stroną tylko w przypadku, gdy Sp. z o.o. Softtrader International BV wyraźnie zaakceptuje akceptację Drugiej strony.


Artykuł 3. Rejestracja

3.1 Na stronie internetowej Sp. z o.o. Softtrader International BV Druga strona może się zarejestrować tworząc konto. Podczas procesu rejestracji Druga strona wybiera nazwę użytkownika i hasło. Druga strona sama odpowiada za wybór wystarczająco bezpiecznego hasła. Dostęp do konta będzie możliwy po podaniu danych do logowania.

3.2 Druga strona sama odpowiada za poufność danych do logowania. Zabrania się udostępniania osobom trzecim danych do logowania bez zgody Sp. z o.o. Softtrader International BV. Ponadto Druga strona poinformuje Sp. z o.o. Softtrader International BV bezzwłocznie, jeśli brakuje danych do logowania lub zostały one utracone.

3.3 Korzystanie z konta udostępnionego przez Sp. z o.o. Softtrader International BV odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Drugiej strony. Jeśli Druga strona podejrzewa, że konto jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, powinna jak najszybciej poinformować o tym Sp. z o.o. Softtrader International BV, aby można było podjąć odpowiednie działania.


Artykuł 4. Zakup Licencji na oprogramowanie

4.1 Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie zakupu Licencji na oprogramowanie przez Sp. z o.o. Softtrader International BV.

4.2 Dostawca dostarcza Licencje na oprogramowanie w sposób określony w umowie i zgodnie z Artykułem 6.

4.3 Dostawca przekazuje Sp. z o.o. Softtrader International BV wszelkie istotne informacje dotyczące Licencji na oprogramowanie, w tym między innymi informacje o:

     · wersji oprogramowania objętego Licencją na oprogramowanie;

     · aktywacji oprogramowania;

     · prawie do konserwacji i aktualizacji oprogramowania;

     · odpowiednich warunkach Licencji

4.4 Dostawca gwarantuje, że:

     (a) za zgodą prawowitego właściciela Oprogramowania, Licencja na oprogramowanie została wprowadzona do obrotu w jednym z krajów Unii Europejskiej;

     (b) Licencja na oprogramowanie została uzyskana na czas nieokreślony;

     (c) z tytułu korzystania z Licencji na oprogramowanie nie są należne żadne dalsze opłaty;

     (d) w momencie dostawy Licencja na oprogramowanie nie jest użytkowana;

     (e) Licencja na oprogramowanie nie została podzielona ani nie jest w inny sposób niekompletna.

4.5 Dostawca dostarczy Sp. z o.o. Softtrader International BV, na jego pierwsze żądanie, wszystkie informacje wymagane do wykazania, że warunki poprzedniego członka zostały spełnione.

4.6 Dostawca będzie bronił i zabezpieczał Sp. z o.o. Softtrader International BV przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich opartymi na twierdzeniu, że dostarczona Licencja na oprogramowanie narusza jakiekolwiek prawa autorskie tych osób trzecich. Ponadto, Dostawca będzie zobowiązany do pełnego zwrotu kwot zapłaconych przez Sp. z o.o. Softtrader International BV.


Artykuł 5. Sprzedaż Licencji na oprogramowanie

5.1 Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie sprzedaży Licencji na oprogramowanie przez Sp. z o.o. Softtrader International BV.

5.2 Jeśli jest to wymagane, Sp. z o.o. Softtrader International BV dostarcza Licencje na oprogramowanie w sposób określony w umowie i zgodnie z Artykułem 6. Sp. z o.o. Softtrader International BV niniejszym stara się przekazać Klientowi w formie pisemnej informacje niezbędne do aktywacji Licencji na oprogramowanie.

5.3 Sp. z o.o. Softtrader International BV udziela porad dotyczących  działania odpowiedzialny za instalację i uruchomienie Oprogramowania. Klient jest odpowiedzialny za instalację i uruchomienie Oprogramowania. Sp. z o.o. Softtrader International BV nie jest odpowiedzialna za dostarczenie nośników instalacyjnych dotyczących zakupionych Licencji na oprogramowanie. W przypadku pytań dotyczących działania Oprogramowania, Klient musi zwrócić się do prawowitego właściciela oprogramowania.

5.4 Klient jest zawsze w pełni odpowiedzialny za zamówienie wymaganej wersji Licencji na oprogramowanie. Licencja na oprogramowanie, po udostępnieniu jej Klientowi, nie może być zwrócona inaczej niż za pisemną zgodą Sp. z o.o. Softtrader International BV.

5.5 Zakres Licencji na oprogramowanie jest ograniczony do warunku licencji prawowitego właściciela oprogramowania. Tam, gdzie ma to zastosowanie, faktura zawiera informacje o Licencji na oprogramowanie, w tym o wersji Oprogramowania, która jest objęta Licencją na oprogramowanie oraz o prawie do konserwacji i aktualizacji Oprogramowania.Artykuł 6. Dostawa i okres dostawy

6.1 Przekazanie Klientowi Licencji na oprogramowanie przez Sp. z o.o. Softtrader International BV nastąpi, o ile nie uzgodniono inaczej, w najkrótszym możliwym terminie po opłaceniu faktury przez Klienta.

6.2 Przekazanie Sp. z o.o. Softtrader International BV Licencji na oprogramowanie przez Dostawcę musi nastąpić w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Sp. z o.o. Softtrader International BV oferty Dostawcy. Zapłata faktury Dostawcy nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od udostępnienia przez Dostawcę odpowiedniej Licencji na oprogramowanie.


Artykuł 7. Ceny

7.1 Wszystkie ceny na stronie internetowej oraz w broszurach, cenniku (cennikach), ofertach i innych środkach komunikacji Sp. z o.o. Softtrader International BV są podane w euro i nie zawierają podatku od sprzedaży (VAT) ani innych opłat nałożonych przez rząd.

7.2 Ceny, o których mowa w ustępie poprzedzającym, podlegają błędom programistycznym i literowym. Nie ponosi się odpowiedzialności za skutki takich błędów.


Artykuł 8. Warunki płatności

8.1 Sp. z o.o. Softtrader International BV prześle Klientowi fakturę na wszystkie należności. Po zaakceptowaniu oferty, Klient wyraża zgodę na elektroniczne rozliczenie przez Sp. z o.o. Softtrader International BV.

8.2 Termin płatności jest podany na fakturze. Jeżeli faktura nie zawiera terminu płatności, obowiązuje termin 8 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie czternastu dni od terminu płatności Klient, który nie dokonał zapłaty w terminie, popada w zwłokę z mocy prawa, bez konieczności zawiadomienia o niedotrzymaniu warunków umowy. Od zaległej kwoty Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych dla transakcji handlowych bez dodatkowego powiadomienia.

8.3 W przypadku nieterminowej zapłaty Klient zobowiązany jest do zapłaty, oprócz należności i naliczonych od niej odsetek, pełnego wynagrodzenia za pozasądowe i sądowe koszty windykacji (minimum 250 euro), w tym koszty adwokatów, radców prawnych, komorników i firm windykacyjnych.

8.4 Roszczenie o zapłatę będzie natychmiast płatne w przypadku, gdy Klient ogłosi upadłość, złoży wniosek o zawieszenie płatności lub majątek Klienta został zajęty, Klient umrze, a ponadto, gdy przejdzie w stan likwidacji lub zostanie rozwiązany.

8.5 W powyższych przypadkach Sp. z o.o. Softtrader International BV ma ponadto prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia wykonania umowy lub jej niezrealizowanej części bez uprzedzenia lub interwencji sądu, bez odszkodowania za szkody Klienta, które mogą powstać z tego powodu.

8.6 Klient zrzeka się wszelkich praw związanych z rozliczeniem.


Artykuł 9. Odpowiedzialność

9.1 Sp. z o.o. Softtrader International BV ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku wadliwego wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie za bezpośrednie szkody.

9.2 Odpowiedzialność Sp. z o.o. Softtrader International BV, wynikająca z niedotrzymania warunków umowy lub z innych przyczyn, jest ograniczona do bezpośredniej szkody, której maksymalna wysokość wynosi uzgodnioną cenę za umowę. Jednakże w żadnym przypadku łączne odszkodowanie za szkody bezpośrednie nie przekroczy 10.000 EUR, -

9.3 Pod pojęciem szkody bezpośredniej rozumiane są wyłącznie szkody dotyczące:

      (a) uzasadnionych i możliwych do wykazania kosztów poniesionych przez daną stronę w celu skłonienia innych do (ponownego) przestrzegania umowy;

      (b) uzasadnionych kosztów ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody w zakresie, w jakim odnoszą się one do bezpośredniej szkody, zgodnie z niniejszym                         założeniem;

      (c) uzasadnionych i możliwych do wykazania kosztów poniesionych przez zainteresowaną stronę w celu zapobieżenia lub zmniejszenia bezpośredniej                         szkody, o której mowa w niniejszym Artykule.

9.4 Wszelkie prawo do odszkodowania dla Drugiej strony w każdym przypadku wygasa, jeżeli:

     (a) Druga strona nie podjęła żadnych działań bezpośrednio po stwierdzeniu zdarzenia powodującego szkodę;

     (b) Druga strona nie poinformowała Sp. z o.o. Softtrader International BV o wszystkich istotnych informacjach w ciągu 3 tygodni od momentu zapoznania się         ze szkodą.

9.5 Wyłączenia i ograniczenia, o których mowa w niniejszym artykule, wygasają, jeżeli i w zakresie, w jakim szkoda jest wynikiem celowej lub zamierzonej lekkomyślności strony wyrządzającej szkodę i/lub jej kierownictwa.


Artykuł 10. Siła wyższa

10.1 Sp. z o.o. Softtrader International BV nie jest zobowiązana do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Klienta, jeżeli nie może tego uczynić z powodu okoliczności, za które nie ponosi winy i za które nie może być pociągnięta do odpowiedzialności na mocy prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętych norm.

10.2 Przez siłę wyższą rozumie się w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, oprócz tego, co jest rozumiane w prawie i orzecznictwie, wszystkie zewnętrzne przewidywalne lub nieprzewidywalne przyczyny, na które Sp. z o.o. Softtrader International BV nie ma wpływu, ale w wyniku których Sp. z o.o. Softtrader International BV nie może wypełnić swoich zobowiązań. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: zamieszki narodowe, ataki sieciowe, mobilizację, wojnę, korki, strajk, zakłócenia w działalności gospodarczej, zastój w dostawach, pożar, powódź, bariery w imporcie i eksporcie oraz w przypadku, gdy Sp. z o.o. Softtrader International BV z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować dostaw, co powoduje, że nie można w rozsądny sposób wymagać od Sp. z o.o. Softtrader International BV wywiązania się z umowy.

10.3 W okresie działania siły wyższej, Sp. z o.o. Softtrader International BV może zawiesić zobowiązania w ramach umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy, bez obowiązku naprawienia szkody wobec drugiej strony.

10.4 O ile Sp. z o.o. Softtrader International BV w momencie wystąpienia siły wyższej częściowo wypełniła swoje zobowiązania wynikające z umowy lub będzie mogła je wypełnić, a część wykonana lub mająca być wykonana ma niezależną wartość, Sp. z o.o. Softtrader International BV ma prawo do wystawienia faktury za część już wykonaną lub mającą być wykonaną oddzielnie. Klient jest zobowiązany do zapłaty tej faktury.
Artykuł 11.             Poufność

11.1 Strony będą traktować informacje przekazywane sobie nawzajem, jako poufne, jeśli informacje te są oznaczone jako poufne lub jeśli Strona otrzymująca wie lub powinna zasadnie podejrzewać, że informacje te mają być poufne („Informacje Poufne"). Treść umowy jest w każdym przypadku poufna.

11.2 Obowiązek ścisłego traktowania informacji poufnych nie obowiązuje, jeśli Strona otrzymująca może udowodnić, że:

      • znajdowała się w posiadaniu informacji przed dniem spełnienia świadczenia.

      · informacja jest dostępna u osoby trzeciej, przy czym osoba trzecia nie naruszyłaby żadnego zobowiązania do zachowania poufności wobec strony                 

        udostępniającej przez to udostępnienie.

      • informacja jest dostępna z publicznych źródeł, takich jak gazety, bazy danych patentów, publicznie dostępne strony internetowe lub serwisy;

      · informacja została opracowana przez Stronę otrzymującą niezależnie i bez wykorzystania jakichkolwiek informacji od Strony przekazującej.

11.3 Jeżeli Strona otrzyma od właściwego organu nakaz udzielenia informacji poufnej, ma prawo do jej wydania. Jednakże Strona dostarczająca zostanie poinformowana o zamówieniu z wyprzedzeniem i w najkrótszym możliwym terminie, chyba że zamówienie wyraźnie tego zabrania. Jeśli Strona przekazująca zdecyduje się podjąć działania przeciwko nakazowi (na przykład poprzez proces sądowy w przedmiocie środków tymczasowych), Strona otrzymująca wstrzyma się z udostępnieniem informacji do czasu podjęcia tej decyzji, w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

11.4 Strony nakładają również zobowiązania do zachowania poufności zawarte w niniejszym artykule na pracowników i osoby trzecie, które są zaangażowane w realizację umowy i którym przekazywane są Informacje Poufne.


Artykuł 12. Prawo właściwe

12.1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

12.2 W zakresie, w jakim przepisy prawa obowiązkowego nie przewidują inaczej, wszelkie spory wynikające z umowy zostaną przedłożone właściwemu sądowi holenderskiemu w okręgu, w którym zarejestrowana jest Sp. z o.o. Softtrader International BV.


Artykuł 13. Przepisy końcowe

13.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy wydaje się być nieważne, nie ma to wpływu na ważność całej umowy. Strony w takim przypadku wprowadzą nowe postanowienie (postanowienia), które w miarę możliwości prawnych kształtuje intencję pierwotnej umowy i Ogólnych Warunków Handlowych.

13.2 Strony są uprawnione do przeniesienia swoich praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią tylko za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony. W drodze odstępstwa, Sp. z o.o. Softtrader International BV ma zawsze prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na spółkę dominującą, zależną lub siostrzaną.

13.3 Wersja każdego komunikatu otrzymanego lub przechowywanego przez Sp. z o.o. Softtrader International BV jest uznawana za autentyczną, chyba że Druga strona udowodni, że jest inaczej.