Informacje o usłudze Active Directory

Active Directory

Czym jest Active Directory?

Active Directory to usługa stworzona przez Microsoft specjalnie dla sieci domen Windows w celu zaoferowania ustandaryzowanego i scentralizowanego systemu. Ze względu na swoje znaczenie dla wydajności procesów pracy, Active Directory jest podstawowym składnikiem infrastruktury IT wielu organizacji. Dzięki Active Directory administratorzy mogą efektywnie zarządzać zasobami sieciowymi, takimi jak komputery, użytkownicy i drukarki.

Active Directory: Kluczowe komponenty

Najbardziej podstawową częścią Active Directory są domeny. Domeny to grupa obiektów sieciowych, na przykład komputerów, które mają wspólną granicę bezpieczeństwa. Nazwa i zasady bezpieczeństwa różnią się w zależności od domeny. Zbiór jednej lub więcej domen nazywany jest drzewem. Domeny w tym samym drzewie mają wspólny schemat. Zbiór jednego lub więcej drzew domen nazywany jest lasem. Każde drzewo w lesie ma wspólną konfigurację z innymi drzewami w tej samej kolekcji. Lasy umożliwiają użytkownikom współdzielenie zasobów i uwierzytelnianie w wielu domenach. Kolejnym ważnym składnikiem usługi Active Directory są kontrolery domeny. Kontroler domeny to serwer, który przechowuje zapisywalną kopię bazy danych Active Directory i autoryzuje dostęp do domeny. Menedżerowie mogą łatwo przeszukiwać wiele domen w lesie za pośrednictwem Global Catalog, ponieważ zawiera on podzbiór atrybutów dla każdego obiektu lasu.

Active Directory: Korzyści

Ważną zaletą korzystania z Active Directory jest scentralizowane zarządzanie użytkownikami, komputerami i zasobami sieciowymi. Taka centralizacja upraszcza ogólne zadania administracyjne w firmie. Kolejną zaletą wdrożenia Active Directory (AD) jest Single Sign-On, dzięki któremu użytkownicy muszą zalogować się tylko raz, aby uzyskać dostęp do zasobów udostępnianych za pośrednictwem AD. Ponadto funkcje bezpieczeństwa dotyczące uwierzytelniania i zasad bezpieczeństwa chronią wrażliwe dane organizacji przed nieautoryzowanymi i złośliwymi działaniami. Dla firm, które oczekują lub doświadczają wzrostu, Active Directory jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ AD jest w stanie pomieścić rosnące zasoby, użytkowników i komputery.

Active Directory: Wyzwania

Jednym z największych wyzwań dla firm podczas wdrażania Active Directory jest jej złożoność. Wdrożenie wymaga wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, co wiąże się również z wysokimi kosztami dla firmy. Dodatkowo, Active Directory wymaga również zakupu sprzętu, licencji na oprogramowanie i szkolenia personelu. Jednym z największych wyzwań jest jednak pojedynczy punkt awarii lub fakt, że AD opiera się na kontrolerach domeny w celu uwierzytelnienia dostępu do domen. Gdy kontroler domeny jest niedostępny lub włamano się do niego, nie może już odpowiednio chronić AD. Ponieważ usługa Active Directory została opracowana przez firmę Microsoft, jest ona najlepiej kompatybilna z produktami firmy Microsoft. Może to ograniczać współpracę AD z platformami innymi niż Windows.

Active Directory: Struktura logiczna

Active Directory to hierarchiczna struktura logiczna, która obejmuje domeny, drzewa, lasy, jednostki organizacyjne i relacje zaufania. Wszystkie te komponenty zapewniają elastyczne rozwiązanie do zarządzania zasobami w środowiskach opartych na systemie Windows. Jak wspomniano powyżej, usługa AD składa się głównie z domen, które są podstawową częścią struktury logicznej. Każda domena jest zbiorem zasobów sieciowych, takich jak komputery, użytkownicy i inne urządzenia, i ma unikalną nazwę oraz identyfikator zabezpieczeń. Użytkownicy mogą organizować i zarządzać różnymi obiektami w domenach poprzez jednostki organizacyjne. Stosując je, użytkownicy mogą grupować różne zasady i delegować zadania administracyjne w ramach AD. Zbiór jednej lub więcej domen nazywany jest drzewem. Drzewa usprawniają zarządzanie wieloma domenami. Jedno lub więcej drzew jest grupowanych w tzw. lasy. Lasy są najwyższym poziomem struktury organizacyjnej w Active Directory. Każdy las ma unikalną konfigurację, która definiuje typy obiektów, które mogą być przechowywane w katalogu. Komunikacja i uwierzytelnianie między domenami i lasami są ustanawiane za pomocą relacji zaufania. Relacje zaufania mogą być jedno- lub dwukierunkowe. Mogą również definiować poziom dostępu i uprawnień przyznawanych użytkownikom.

Jak zainstalować Active Directory?

Konfiguracja Active Directory może stanowić wyzwanie, jednak istnieje kilka kroków, które użytkownicy mogą wykonać, aby z powodzeniem wyposażyć środowisko IT organizacji w AD. Pierwszym krokiem jest planowanie. Faza planowania obejmuje ocenę, czy organizacja spełnia wszystkie wymagania dotyczące AD, sprawdzenie infrastruktury sieciowej i ocenę, czy wymagania sprzętowe są spełnione. Następnym krokiem jest instalacja. System Windows Server musi zostać zainstalowany na sprzęcie lub maszynach wirtualnych służących jako kontrolery domeny. Następnie serwer musi zostać awansowany do kontrolera domeny za pomocą Kreatora instalacji. Następnie administrator może utworzyć nowy las lub dołączyć do istniejącego. Na tym etapie instalacji użytkownik może skonfigurować opcje kontrolera domeny oraz określić nazwę domeny i hasło. Kolejnym krokiem jest konfiguracja, która obejmuje techniczną część procesu instalacji. Administratorzy mogą tworzyć konta użytkowników w AD, tworzyć i zarządzać obiektami zasad grupy oraz organizować je w jednostki organizacyjne. Ostatnim krokiem instalacji jest testowanie i walidacja. W tym kroku administrator może zweryfikować, czy Active Directory działa poprawnie i czy kontrolery domeny działają konsekwentnie w całej sieci. Jest to czas na przetestowanie ustawień zasad grupy i wdrożenie procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania.