Audyt Microsoft: Pełny przegląd
06/19/2023
17 min
0

Audyt Microsoft: Pełny przegląd

06/19/2023
17 min
0

Audyty Microsoft często brzmią przerażająco dla wielu firm, niezależnie od ich wielkości i branży. Myśl o audycie oprogramowania i zasad licencjonowania przez audytorów Microsoft może onieśmielać i zniechęcać. Jednak przygotowanie się do audytu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia opłat, kar i uszczerbku na reputacji firmy. W tym artykule przedstawimy informacje i strategie, których potrzebujesz, aby pomyślnie przejść audyt Microsoft. Omówimy podstawy licencjonowania Microsoft, a także proces audytu oraz sposób przygotowania się do audytu i przetrwania go. 

Audyt Microsoft: Kluczowe wnioski

 • Audyt Microsoft to ogólna kontrola przeprowadzana przez Microsoft na urządzeniach i oprogramowaniu firmy w celu upewnienia się, że są one używane zgodnie z prawem. Audyt jest zwykle przeprowadzany przez zewnętrznego audytora wynajętego przez Microsoft. Audytorzy są ekspertami w dziedzinie licencjonowania i oprogramowania Microsoft, a jeśli znajdą jakiekolwiek problemy podczas audytu, mogą poprosić firmę o zapłacenie za więcej licencji, ponieść pewne konsekwencje lub podjąć kroki prawne.
 • Audyt Microsoft może przydarzyć się każdej firmie, która korzysta z oprogramowania Microsoft, w większości przypadków audyt jest przeprowadzany losowo. Dlatego też czas trwania audytu Microsoft jest bardzo nieprzewidywalny i zmienny. Zazwyczaj jednak firmy otrzymują 30-dniowe powiadomienie przed przeprowadzeniem audytu.
 • Istnieje kilka konsekwencji nieprzestrzegania lub niezaliczenia audytu, takich jak kary, złe relacje z Microsoft, działania prawne, zniszczona reputacja i wiele innych, które mogą zaszkodzić Twojej firmie.
 • Proces audytu może być przytłaczający, jednak jeśli przygotujesz się wcześniej, na przykład organizując wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do audytu lub przeprowadzając regularne audyty wewnętrzne, poradzisz sobie z audytem Microsoft łatwo i bez obaw.
 • Nie bój się! Proces audytu Microsoft może być onieśmielający, jednak jeśli będziesz w pełni współpracować z audytorami i legalnie uzyskasz licencję, nie będzie żadnych problemów ani konsekwencji.

Zasadniczo audyty Microsoft to zwykłe kontrole, które Microsoft przeprowadza na urządzeniach i oprogramowaniu firmy, aby upewnić się, że są one używane zgodnie z prawem. Gdy firma kupuje oprogramowanie od Microsoft, musi uzyskać licencję dla każdej osoby lub urządzenia, które z niego korzysta. Innymi słowy, licencja służy jako legalne pozwolenie, które upoważnia użytkownika do korzystania z oprogramowania. Podczas audytu Microsoft dokładnie sprawdza liczbę licencji, które firma posiada dla całego oprogramowania używanego przez pracowników oraz sposób, w jaki z nich korzystają. Przykładowo, jeśli firma zatrudnia 100 pracowników i każdy z nich korzysta z pakietu Microsoft Office, firma musi uzyskać 100 licencji Microsoft Office. Jeśli podczas audytu okaże się, że licencji jest mniej niż 100, oznacza to, że firma korzysta z oprogramowania nielegalnie.

Audyt Microsoft może przydarzyć się każdej firmie, w dowolnym momencie. Jeśli Twoja firma korzysta z produktów Microsoft, istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania nieoczekiwanej wiadomości e-mail dotyczącej oficjalnego audytu Microsoft. Audyt jest wybierany losowo w ramach regularnego procesu monitorowania zgodności, jednak istnieją pewne wskazówki, które ostrzegają Microsoft o przeprowadzeniu audytu w firmie. Microsoft może przeprowadzić audyt, jeśli ma obawy, że firma nie przestrzega umów licencyjnych lub nielegalnie korzysta z jej oprogramowania. Może się to zdarzyć, gdy Microsoft otrzyma raporty o piractwie oprogramowania lub jeśli zauważy nietypowe wzorce w korzystaniu z oprogramowania przez firmę lub jeśli Microsoft podejrzewa, że firma nie raportuje dokładnie wykorzystania licencji. Innym powodem, dla którego Microsoft przeprowadza audyt, jest zakup przez firmę nowych licencji lub odnowienie istniejących licencji w celu zweryfikowania wykorzystania licencji przez firmę. Microsoft robi to, aby upewnić się, że firma kupuje odpowiednią liczbę licencji do swoich potrzeb i nie licencjonuje zbyt mało lub zbyt dużo oprogramowania. Wreszcie, Microsoft może również przeprowadzić audyt w firmie, która niedawno połączyła się lub przejęła inne przedsiębiorstwo, aby upewnić się, że firmy nie używają nieumyślnie nielicencjonowanego oprogramowania lub zaniżonych licencji z powodu zamieszania.

Proces audytu Microsoft

Niewiele wiadomo na temat tego, dlaczego i w jaki sposób odbywa się audyt. Istnieje również wiele źródeł zawierających sprzeczne informacje. Poniżej znajdują się etapy typowego audytu Microsoft.

List audytowy i spotkanie inauguracyjne

Microsoft rozpocznie od wystosowania oficjalnego pisma audytowego do firmy z powiadomieniem o zbliżającym się audycie i jego celu. Następnie zostaniesz poproszony o zaplanowanie spotkania inauguracyjnego w celu dalszego omówienia. Spotkanie inauguracyjne zazwyczaj obejmuje reprezentatywny personel lub dział oraz audytorów. W rzadkich przypadkach Microsoft może poprosić o udział w spotkaniu. Twoja firma i audytorzy będą omawiać cel audytu. Audytorzy poinformują o harmonogramach, procesie audytu, wymaganych danych, oczekiwanych wynikach i wszelkich innych istotnych informacjach.

Gromadzenie danych

Audytor poprosi spółkę o dostarczenie mu jak największej ilości danych i istotnych informacji. Gromadzenie danych może również obejmować wizytę audytora na miejscu, aby upewnić się, że wszystkie dostarczone dane są prawidłowe i dokładne. Audytor zbierze również wszelkie dodatkowe informacje lub dane wynikające z wizyty.

Projekty raportów

Po zebraniu wszystkich danych audytorzy przedstawią spółce raport. Raport podkreśla zakres audytu, ustalenia, zalecenia, obszary do poprawy i wszelkie istotne informacje. Raporty często zawierają pewne błędne interpretacje, błędy i założenia, które firma musi zweryfikować i udowodnić. Zwykle jest to czas na pytania i wyjaśnienia ze strony spółki do audytora dotyczące raportu. Dlatego tak ważne jest, aby spółka dokładnie zapoznała się z projektem, broniła swojego stanowiska i dostarczyła audytorom wszelkie dodatkowe dane lub dowody.

Końcowy raport z audytu

Audytorzy przedstawią ostateczny raport z audytu po zapoznaniu się z "obroną" spółki przed zarzutami. Następnie audytor zaplanuje spotkanie w celu przedstawienia raportu końcowego, zwykle w formie arkusza Excel zawierającego listę licencji wraz z podsumowaniem sytuacji. Teraz audytor uznaje swoją pracę za zakończoną, co pozostawia firmie i Microsoftowi możliwość zapoznania się z raportem końcowym i wynegocjowania wyniku. Może to skutkować ustaleniem dobrego terminu z Microsoftem lub koniecznością zapłacenia przez firmę kar, jeśli raport okazał się negatywny. Jednak w większości przypadków celem Microsoftu nie jest ukaranie firmy. Zamiast tego Microsoft ceni przyszły wzrost. Faza ta powinna być postrzegana jako okazja do budowania relacji z Microsoft.


Na co zwracają uwagę audytorzy podczas audytu?

Po zapoznaniu się z procesem audytu prawdopodobnie zdasz sobie sprawę, że nie jest on tak przerażający, jak myślałeś. Zanim jednak przejdziemy dalej do tego, na co zwracają uwagę audytorzy podczas audytu, ważne jest, aby firma pamiętała o tych ważnych rzeczach:

 • Rolą audytora jest wyłącznie zajmowanie się danymi, dlatego jeśli firma ma jakiekolwiek argumenty biznesowe przemawiające za licencjonowaniem, najlepiej zachować je do ostatecznych negocjacji z Microsoftem
 • W większości przypadków audytor założy, że licencjonowanie nie jest prawidłowe, aby pozostać tak bezstronnym, jak to tylko możliwe. Jeśli audytor napotka jakiekolwiek niejasności co do legalności oprogramowania, należy się spodziewać, że stanie po stronie Microsoftu.
 • Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że audytor nie będzie omawiał z firmą żadnych danych finansowych ani grzywien, ponieważ jest to zadanie Microsoftu.
 • Ostateczny raport, który Twoja firma otrzyma od audytorów, nie jest ostateczną decyzją Microsoftu. Jako firma możesz bronić się przed wszelkimi oskarżeniami i negocjować z Microsoft, dostarczając brakujący kontekst lub argumentację dotyczącą wyborów licencyjnych.

Podczas audytu Microsoft audytorzy zazwyczaj badają określone obszary, aby zapewnić zgodność z warunkami Microsoft. Oto niektóre z kluczowych cech, które audytorzy mogą wziąć pod uwagę:

 • Naruszenie praw autorskich
 • Naruszenie warunków umowy
 • Dowód zakupu całego zainstalowanego lub używanego oprogramowania (faktury lub paragony)
 • Klucze produktu
 • Umowa licencjonowania zbiorowego

Jak już pokrótce wspomniano, audytorzy mają ostrożne podejście, początkowo zakładając, że firma nie jest zgodna z przepisami, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. Zakładając niezgodność, audytorzy mogą zachować dokładne i bezstronne podejście podczas całego audytu. Wszelkie próby ukrywania nielegalnego użytkowania mogą skutkować poważniejszymi problemami, więc lepiej dla firmy jest zachować zgodność i omówić wszelkie argumenty lub prowadzić negocjacje z Microsoft po otrzymaniu ostatecznych raportów od audytorów.

Przygotowanie do audytu i przetrwanie go

Audyt Microsoft może wydawać się skomplikowany dla niektórych firm, które nie były wcześniej audytowane. Jeśli jest to pierwszy audyt Twojej firmy, ważne jest, aby przygotować się wcześniej. Wiedza o tym, czego można się spodziewać podczas audytu, jest zatem koniecznością. Poniżej wymieniamy kluczowe punkty podczas przygotowań do audytu Microsoft;

 • Poinformuj interesariuszy swojej firmy o żądaniu audytu ze strony Microsoft.
 • Przygotuj zespół lub pracownika do pracy nad audytem, upewnij się, że do audytu zostali wyznaczeni odpowiedni członkowie, tacy jak działy IT lub specjaliści ds. zamówień.
 • Uporządkuj wszystkie dokumenty i dokumenty papierowe i udostępnij je audytorom.
 • Dokładnie policz wszystkie serwery fizyczne, maszyny wirtualne, serwery wirtualne i liczbę licencji CAL użytkownika / urządzenia w firmie.
 • Śledź wszystkie urządzenia korzystające z produktów Microsoft, w tym laptopy i urządzenia mobilne. Należy również sprawdzić, ile osób korzysta z baz danych SQL i innych produktów serwerowych oraz ma do nich dostęp.
 • Przeszkol swój zespół prawny w zakresie licencji, aby zapoznał się z wytycznymi prawnymi firmy Microsoft.
 • Stwórz jasne wytyczne dotyczące potrzebnych zasobów wewnętrznych, harmonogramu i potencjalnego wpływu na bieżące operacje firmy.
 • Współpraca z ekspertami prawnymi i IT w celu uzyskania pomocy i wskazówek dotyczących wyzwań licencyjnych, umów i zarządzania.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów, które pomogą zidentyfikować wszelkie potencjalne kwestie zgodności i mogą być szansą na oszczędności, jeśli zostaną przeprowadzone prawidłowo. Nie jest to jednak liczone jako oficjalny audyt Microsoft, jest to raczej próbne uruchomienie rzeczywistego audytu. Audyty wewnętrzne mają na celu jedynie przegląd tego, co wydarzy się podczas rzeczywistego audytu i jako wskaźnik tego, co należy naprawić, aby zachować zgodność z warunkami i umowami Microsoft.

Biorąc pod uwagę doświadczenia naszych klientów, którzy przeszli oficjalny audyt Microsoft, z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy dość dobrze zaznajomieni z procesem audytów Microsoft. Doświadczenia naszych klientów wskazują, że dostarczenie ważnego dowodu zakupu jest wystarczające do przejścia audytu. W Softtrader dostarczamy licencje zbiorcze wraz z odpowiednimi dokumentami. Należy pamiętać, że Microsoft uznaje fakturę Softtrader jako ważny dowód zakupu.


Powody, dla których firmy nie przechodzą audytu

Istnieje wiele powodów, dla których firma może nie przejść audytu Microsoft. Najczęstszym z nich jest nieznajomość lub niezrozumienie umowy licencyjnej. Innym powodem jest niedostarczenie faktury lub innego dowodu zakupu, błędy w raportowaniu i różne interpretacje licencji. Poniżej omawiamy każdy z tych powodów i sposoby ich uniknięcia.

Brak wiedzy w umowie

Brak wiedzy w umowie licencyjnej jest częstym problemem, jeśli chodzi o firmy broniące swoich zarzutów licencyjnych przed audytorami. W związku z tym kluczowe znaczenie dla firm ma jasne zrozumienie umowy licencyjnej. Audytorzy mogą nie być świadomi kontekstu i specyfiki umowy licencyjnej, co może prowadzić do błędnych interpretacji. Chociaż audytorzy mogą być świadomi ogólnego zrozumienia branży i działalności firmy, może im brakować szczegółowej wiedzy na temat kontekstu firmy lub dodatkowych okoliczności. Dlatego też, aby zapewnić zgodność audytorów, obowiązkiem spółki jest dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji na poparcie swoich roszczeń.

Niekompletne dane dotyczące uprawnień

Wiele firm nie przechodzi audytu Microsoft, ponieważ brakuje im danych dotyczących uprawnień. Oto lista prywatnych dowodów danych dotyczących uprawnień:

 • Licencja OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Licencje ESD (Electronic Software Distribution)
 • Licencje FPP (Full Packaged Product)
 • Subskrypcje MSDN
 • Licencje Software Assurance
 • Umowa na przeniesienie licencji
 • Oświadczenie licencyjne Microsoft

Pamiętaj, że nie musisz mieć wszystkich powyższych dokumentów, będzie to zależeć od zakupionych licencji na oprogramowanie. Tak długo, jak możesz przedstawić dowód zakupu lub dokumenty prawne uprawniające do korzystania z oprogramowania, jest to ważne dla audytorów.

Błąd w obliczeniach

Audytorzy często używają programu Excel do gromadzenia danych i wprowadzania obliczeń. Audytorzy są również ludźmi i mogą popełniać błędy w formułach lub obliczeniach. Nawet prosty błąd w obliczeniach może wpłynąć na decyzje Microsoft i spowodować szkody dla firmy. Dlatego ważne jest, aby uważnie i dokładnie sprawdzać dane we wszystkich raportach przekazywanych przez audytorów.

Różne interpretacje w licencjonowaniu

Każda firma może wykorzystywać licencje w inny sposób, dlatego audytorzy nie zawsze są zaznajomieni z celem stojącym za konkretną licencją. Tylko dlatego, że audytorzy pochodzą z dużej firmy, nie oznacza to, że mają większe doświadczenie w licencjonowaniu lub w pełni rozumieją kontekst korzystania z licencji. Dlatego Twoim zadaniem jest zrozumienie tych kwestii i dostarczenie niezbędnych wyjaśnień.

Problemy z danymi inwentaryzacyjnymi

Problem w danych inwentaryzacyjnych firmy może postawić ją po złej stronie audytorów. Dlatego ważne jest, aby firma unikała tych problemów, aby zachować zgodność i przejść audyt Microsoft.

 • Niezorganizowane dane Active Directory
 • Nieaktualne rekordy użytkowników i komputerów w Active Directory
 • Niska jakość i niekompletność danych inwentaryzacyjnych
 • Brak zadeklarowania odzyskiwania po awarii i pasywnych instancji SQL
 • Nieuwzględnione środowiska programistyczne i testowe
 • Zależność od licencji innych firm
 • Zależność od licencji OEM i ISV

Rozumiemy, że proces audytu Microsoft może budzić pytania i obawy naszych klientów. W Softtrader nasz zespół jest dostępny, aby dostarczyć niezbędnych informacji i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie pytania dotyczące audytu, wymaganych dokumentów lub dostawy licencji. Kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować i skonsultować.

Potencjalne konsekwencje niezaliczenia audytu Microsoft

Jeśli firma nie spełni wymogów i nie udowodni Microsoft legalności korzystania z oprogramowania, istnieje kilka konsekwencji, które mogą mieć znaczący wpływ na firmę. Oto lista potencjalnych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad audytu Microsoft:

Grzywny i kary

Jeśli firma nie zastosuje się do przepisów, może podlegać wysokim grzywnom i karom. Grzywny te mogą wynosić od setek do tysięcy euro za każdą licencję, którą firma nielegalnie uzyskała.

Działania prawne

Microsoft może podjąć kroki prawne przeciwko firmom, które nielegalnie korzystają z jego oprogramowania. Może to skutkować kosztownymi ugodami, odszkodowaniami i opłatami prawnymi. Co więcej, działania prawne są zwykle bardzo czasochłonne i kosztowne, a często skutkują negatywnym rozgłosem dla firmy.

Zwiększone koszty licencji

Firma może być zobowiązana do zakupu dodatkowych licencji w celu zapewnienia zgodności z przepisami, jeśli audyt wykaże, że firma nie posiada wystarczającej liczby licencji na swoje oprogramowanie. W przypadku, gdy firma przez długi czas nie udzielała licencji na swoje oprogramowanie, może to skutkować znacznymi dodatkowymi kosztami, które mogą mieć duży wpływ na budżet i finanse firmy.

Nadszarpnięta reputacja

Niezaliczenie audytu Microsoft może również zaszkodzić reputacji firmy. Może to skutkować trudnościami we współpracy i prowadzeniu interesów z innymi firmami, negatywnym rozgłosem, a także kontrolą publiczną. Może to być trudne do przezwyciężenia i może mieć długotrwały wpływ na markę i wizerunek firmy.

Utrata dostępu i wsparcia

Wreszcie, niezaliczenie audytu Microsoft może skutkować utratą dostępu do wsparcia i aktualizacji. Może to następnie prowadzić do trudności w utrzymaniu oprogramowania i może skutkować lukami w zabezpieczeniach. Bez dostępu do wsparcia i aktualizacji, firmy ryzykują utratę ważnych danych, co utrudniłoby ich działalność.

Chociaż konsekwencje mogą wydawać się niepokojące i zastraszające, nie należy się ich nadmiernie obawiać! Tak długo, jak Twoja firma przestrzega zasad Microsoft i nie korzysta z oprogramowania i licencji nielegalnie, nie grożą Ci takie konsekwencje. W najgorszym przypadku, jeśli zostaniesz oskarżony o jakiekolwiek nielegalne działania, o ile będziesz w stanie przedstawić dowód lub dostosować się do przepisów, zgadzając się na opłacenie dodatkowych licencji, nie będziesz musiał ponosić żadnych konsekwencji. Dzięki odpowiednim informacjom i strategiom możesz przetrwać i pomyślnie przejść audyt Microsoft. Poniżej dowiesz się, jak najlepiej przygotować się do audytu Microsoft i co robić w jego trakcie.

Kluczowe wskazówki i strategie dotyczące przejścia audytu Microsoft

 • Podczas spotkania inauguracyjnego uważnie słuchaj i notuj wszelkie istotne informacje.
 • Przejmij kontrolę i bądź odpowiedzialny za harmonogram audytu, aby zminimalizować zakłócenia w działalności firmy.
 • Unikaj dzielenia się zbyt dużą ilością informacji z audytorem, dziel się tylko tym, co jest konieczne i zawsze możesz podzielić się dodatkowymi informacjami później.
 • Zawsze przeglądaj raport z audytu, ponieważ mogą wystąpić nieporozumienia lub interpretacje wyników. Mogą również wystąpić błędy obliczeniowe i błędy danych, dlatego zawsze dokładnie zapoznaj się z raportem i przedstaw dowody na obronę wszelkich nieprawidłowych twierdzeń.
 • Skonsultuj się lub poproś o pomoc profesjonalistów, aby uniknąć błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki audytu.
 • Przeprowadzaj wewnętrzne lub regularne audyty, aby mieć pewność co do oficjalnych audytów Microsoft.
 • Stałe monitorowanie zgodności zakupionego i zainstalowanego oprogramowania z dokumentami licencyjnymi.
 • Zbierz zespół ekspertów lub pracowników do przeprowadzenia audytu. Upewnij się, że wszyscy członkowie są odpowiedni i mają doświadczenie w zakresie licencji, aby bronić firmy i zapewnić sprawny przebieg procesu audytu.
 • Zorganizuj wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące licencji na oprogramowanie, aby w odpowiednim czasie firma była gotowa do przeprowadzenia oficjalnego audytu Microsoft.


Zrozumienie licencjonowania Microsoft

Rodzaje licencji Microsoft

Oprogramowanie nie jest fizycznym produktem sprzedawanym jak samochody czy komputery. Oprogramowanie jest własnością intelektualną i jest chronione prawem autorskim. Właściciel oprogramowania udziela innym pozwolenia na korzystanie z niego: licencja. Treść i zakres licencji zależy od uznania, ale w praktyce często stosuje się kilka standardowych formularzy. Dobrze znanym przykładem jest EULA, czyli Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego: licencja, która zezwala na użytkowanie do celów wewnętrznych, ale nie na odsprzedaż. Innym przykładem jest licencja OEM, w ramach której można łączyć oprogramowanie z komputerem i sprzedawać je razem. Ponadto istnieją inne formy licencji, takie jak licencje detaliczne, licencje zbiorowe Open License lub, na przykład, SPLA (wynajem). Najczęściej sprzedawanymi licencjami są licencje OEM, detaliczne i wolumenowe. Przeczytaj więcej o tym, jak wybrać między licencjami detalicznymi lub wolumenowymi tutaj, aby uzyskać lepszy wgląd w to, który typ licencji najbardziej Ci odpowiada.

Oprócz podjęcia decyzji, który model licencjonowania najlepiej odpowiada potrzebom firmy, należy również znaleźć zaufanego dystrybutora, który pomoże w prawidłowym licencjonowaniu. Jeśli szukasz licencji wieczystych, Softtrader specjalizuje się w licencjach OLP Volume i Retail Microsoft. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu na tym rynku, Softtrader zapewnia każdemu klientowi licencje Microsoft potwierdzone audytem. Sprawdź nasz pełny asortyment nowych i używanych licencji na oprogramowanie.

Czy używane licencje są legalne i odporne na audyt?

Wiele licencji na standardowe oprogramowanie przewiduje, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty można korzystać z oprogramowania w zasadzie bezterminowo. W orzeczeniu C-128/11 najwyższy sąd europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, orzekł, że takie licencje stanowią "sprzedaż" oprogramowania. Oznacza to, że można je odsprzedawać osobom trzecim: licencje z drugiej ręki są legalne.

Softtrader został założony po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Od czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości standardowe licencje na oprogramowanie mogą być zasadniczo sprzedawane i odsprzedawane. Aby uniemożliwić właścicielowi oprogramowania (np. Microsoftowi) podniesienie ważnego roszczenia przeciwko korzystaniu z licencji na oprogramowanie, konieczne jest zbadanie dla każdej licencji, czy jest ona swobodnie zbywalna. Jeśli okaże się, że jest ona swobodnie zbywalna, właściciel praw autorskich nie może działać przeciwko zakupowi i sprzedaży tych licencji, jak również przeciwko korzystaniu z oprogramowania, do którego odnosi się licencja. Aby przeniesienie było ważne, muszą być spełnione następujące wymagania:

 1. Licencja musi być pierwotnie wprowadzona do obrotu przez właściciela oprogramowania na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że na przykład licencje sprzedawane przez Microsoft poza UE nie mogą być ważnie przeniesione.
 2. Oprogramowanie (a tym samym licencja na oprogramowanie) musiało zostać zasadniczo "sprzedane" przez posiadacza praw. Oznacza to, że w zamian musi zostać wypłacone jednorazowe rozsądne wynagrodzenie, odpowiadające wartości ekonomicznej oprogramowania. To, czy wynagrodzenie jest rozsądne, nie może być określone w sposób ogólny, ale zasadą przewodnią musi być to, że oczywiście nie jest to kwestia "wynajmu" oprogramowania.
 3. Licencja musi być udzielona pierwszemu nabywcy bez ograniczeń czasowych. Dlatego licencja, do której dołączony jest maksymalny czas trwania/data końcowa, nie może zostać odsprzedana.
 4. Przed przeniesieniem licencji poprzedni licencjobiorca musi wyłączyć swoją kopię oprogramowania, aby zapobiec jednoczesnemu rozpowszechnianiu wielu kopii oprogramowania.

Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, licencja może zostać odsprzedana. Nawet jeśli posiadacz praw zastrzegł w warunkach licencji, że odsprzedaż jest niedozwolona.


Czy wymagana jest rejestracja w VLSC Microsoft?

Korzystanie z licencji typu pre-owned nie wymaga rejestracji u producenta. Rejestracja u producenta jest zarówno technicznie zbędna, jak i obowiązkowa. Ponadto użytkownik nie ma obowiązku przekazywania informacji producentowi.

Wszystkie nasze licencje na oprogramowanie spełniają wszystkie wymogi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dlatego nasze używane licencje na oprogramowanie są legalne i odporne na audyt. Zobacz naszą szeroką ofertę licencji Microsoft.

Przejście audytu Microsoft z licencjami na oprogramowanie używane

Innym częstym pytaniem, które otrzymujemy, jest to, czy nasze używane licencje na oprogramowanie są odporne na audyt. Polityka zakupowa Softtrader jest skonfigurowana tak, aby działać wyłącznie zgodnie z wytycznymi i warunkami zatwierdzonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 3 lipca 2012 r. C-128/11. Softtrader gwarantuje, że dostarczone licencje mogą być używane dla danego oprogramowania. Podobnie jak w przypadku nowej licencji, zakres Licencji Oprogramowania jest ograniczony do warunków licencji. Wynika to z faktu, że prawo licencyjne opiera się na przepisach prawa autorskiego i prawnie wiążących warunkach licencji właściciela praw autorskich. Po dostarczeniu licencji w formie cyfrowej użytkownik otrzyma dokument licencyjny zawierający wszystkie niezbędne informacje. W przypadku audytu, dowód zakupu (faktura) jest prawnie wiążącym przeniesieniem licencji dostarczonych przez Softtrader.

Wnioski

Audyt Microsoft nie jest tak zastraszający i przerażający, jak mogłoby się wydawać. Informacje i wskazówki zawarte w tym artykule mogą pomóc uniknąć problemów podczas audytu. Poniżej znajdziesz również kilka ważnych wskazówek z tego artykułu:

 • Zrozumieć licencjonowanie Microsoft i proces audytu
 • Przygotowanie przed audytem
 • Unikanie typowych błędów, które mogą spowodować niepowodzenie audytu
 • Zachowaj spokój i opanowanie podczas audytu, aby uniknąć nieporozumień i zamieszania.
 • Zorganizuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące audytu, takie jak prawa licencyjne, ważny dowód zakupu itp.

Jeśli nadal nie masz pewności i zmagasz się z licencjonowaniem Microsoft lub samym audytem, zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Zespół Softtrader zawsze chętnie pomoże i zapewni wymaganą wiedzę specjalistyczną w zakresie audytów Microsoft i prawidłowego modelu licencjonowania.

Kup oprogramowanie Microsoft odporne na audyt w Softtrader

Jeśli szukasz niedrogich licencji Microsoft odpornych na audyt, Softtrader oferuje nowe i używane oprogramowanie. Dzięki używanym licencjom możesz zaoszczędzić do 70% pierwotnej ceny. Wszystkie nasze licencje są oryginalne i odporne na audyt. Ponadto, aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo, wszystkie zakupy w Softtrader są ubezpieczone od roszczeń odszkodowawczych. Dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki czemu w przypadku audytu możesz mieć pewność, że nie będzie on stanowił problemu. Sprawdź nasz asortyment licencji Retail i OLP Microsoft.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Visio i tego, które oprogramowanie i licencje firmy Microsoft są dla Ciebie najlepsze, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Comments